شعرونہ خیام یوسفزئی

******* زما د يو کلام نه انتخاب شعرونه*********

 

څـوک چـې ژبې ته کـوز ګوري هغه څۀ وي ؟

دَ حُباب پشــان بې کچـــه ، بې بقــا وي

دا ګل ورين او لونګين وطن

دا ګل ورين او لونګين وطن، 

دا ښکلې،ښکلې نازنين وطن، 

ددې په خاورو کښې مستي او سرور، 

قند او نبات هسې شيرين وطن، 

هره دره کښې ئي ښائيست او خمار، 

دا په ښائيست ښکلې رنګين وطن، 

Murdering a baby

On a cold afternoon, reading the news item about female foetuses found in a garbage drum, I cringed with horror and pain.

It’s too late though; no one can do anything about these innocent victims now. These girls could have grown up to be beautiful womenwho could have shouldered the pain and responsibilities of their parents. If only they were given a chance.

And then they were free

There was blood everywhere.

The ringing in the ears. The throbbing pain in his gut from being punched. The mini blackouts that wouldn’t stop. The screams he would hear intermittently. The mad blinding rage he felt turning cold.

سلام عليکم انکل ـــ يادونا

 

تاج رحيم

سلام عليکم انکل

يو دوه  نا، پوره شل زامن لونړه ئې وو ـ  پخپله  حساب  اوجنگوئ چې  د ټولو  کشر  د  يو  کال  وه او په لاره کې بريک نه وي راغلې نو  د  ټولو  مشر  به د سو کالو وه ؟   په کور کې ئې يوه نوکره هم وه ـ وائي چې مشر هلک ئې پيدا شوې وه نو د هغه وخت نه ورکره ده ـ  يونوکر هم ورکره  وه چې د ورزې به باغبان وه او د شپې به ئې سوکيداري کوله ـ  دوئې خزه خاوند لا سيوا وو کنې دغه کور کې دوئې له زائې نه وه ـ  ما ور له  خه سلاح ورکړې وه چې ټول نارينه په جومات کې سملئ ـ هسې په زوره زوري  په کور کې زکه ميشته وو  چې د کور ټوله خرچه د دوئي په سر وه ـ