پښتون ولې مري – فيروزا فريدي

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

دا د چا په لاس او خله مري پښتانه؟ 

چې په خپل وطن کاله مري پښتانه 

 

نه قاتل او نه مقتول په دے خبر دے 

چې دا ولې او په څۀ مري پښتانه 

 

 

د جنت په طمع هغۀ به ځان وژني 

ورسره پنځوس شپيته مري پښتانه 

 

داسې کور نشته چې يو او دوه ئې نه مري 

کله کله شپږ آته مـري پښتانه 

 

د ا جابر خلک په دې خبره پوه دي 

چې ارزان دي او ډير ښه مري پښتانه 

 

د خپل مړي بدل تل اخلي فيروزه 

د پښتون په خاوره نه مري پښتانه

 

پښتون ولې مري – فيروزا فريدي
قطر
Editor : pexawar.com