شعرونہ خیام یوسفزئی

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

******* زما د يو کلام نه انتخاب شعرونه*********

 

څـوک چـې ژبې ته کـوز ګوري هغه څۀ وي ؟

دَ حُباب پشــان بې کچـــه ، بې بقــا وي

دَ ځـوانۍ پۀ ملک لښکــر دَ عشرت ډېر وي

خــو پيري چې راشي بيـا ئې کــږه مْـلا وي

 

خـو تېر شوې وخت به چـرته راستـون نشي 

کــۀ همېش دي پســــې چغـــې واوېـــلا وي

 

کۀ عزت غـــــــواړې دَ بل به هُــم عزت کـړې

بې عزتــي کۀ دَ بل اوکــړې دا به ستـــا وي

 

دَ وفــا کۀ يـــو قدم درســــــــره واخلـــــي

سَــــل قدمـــــــه دَ يارانــــو بيـــا جفا وي

 

تېرې هېـرې کا راتلـــــــونکې چپې شمــاره

مېنځ کښې ستانه کۀ ئې شمار چرې خطا وي

 

خیام یوسفزئی ریاض سعودی عرب